Chủ động thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy (11:11 05/07/2019)


HNP - Ngày 3/7, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg, ngày 27/2/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg, ngày 26/10/2009, của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, UBND thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động điều hành của Ban Chỉ đạo 138 các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể thành viên phụ trách thông tin thống kê từng lĩnh vực công tác, từng quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng, ban hành văn bản quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

Từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê về phòng, chống ma túy bao gồm các báo cáo và số liệu thống kê về phòng, chống ma túy. Tổ chức kiểm điểm đánh giá công tác thống kê về phòng, chống ma túy hiện nay trên địa bàn, triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 và Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên rà soát, kiểm danh, kiểm diện, thống kê công tác phòng, chống ma túy theo từng lĩnh vực, chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất. Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn toàn thành phố nhất là những thông tin, chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma túy và các chỉ tiêu khác thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy được áp dụng thống nhất trong cả nước.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê về phòng, chống ma túy. Tăng cường đào tạo tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và pháp luật cho lực lượng chuyên trách làm công tác thống kê phòng, chống ma túy. Quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí, đầu tư trang thiết bị, phương tiện nhằm phát triển việc ứng dụng CNTT vào thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê về phòng, chống ma túy.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật