Triển khai quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế vào năm 2020 (11:05 05/07/2019)


HNP - Ngày 28/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020: Hoàn thành công tác rà soát thực trạng hạ tầng cung cấp thông tin tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố. Quy hoạch chi tiết hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố, có đầy đủ các phương tiện cung cấp thông tin gồm: Màn hình điện tử, điểm tra cứu điện tử, quầy cung cấp thông tin, trang thông tin điện tử, đảm bảo truyền tải hiệu quả các nội dung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và Thủ đô, được thể hiện bằng các ngôn ngữ phù hợp. Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đến năm 2030: Hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố được duy trì, nâng cấp đồng bộ, hiện đại và hoạt động hiệu quả.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND thành phố sẽ xây dựng quy hoạch chi tiết hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin theo đúng định hướng phát triển của Chính phủ về nội dung thông tin của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế. Rà soát thực trạng các phương tiện thông tin tại khu vực cửa khấu quốc tế trên địa bàn Thủ đô; tận dụng hiệu quả các phương tiện cung cấp thông tin hiện có; duy trì và nâng cấp hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế theo định hướng của Chính phủ về phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.

Tăng cường xây dựng nội dung, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế. Nguồn thông tin cung cấp cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế được sử dụng từ các nguồn thông tin của các bộ, ban, ngành, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố, cơ quan báo chí trung ương và thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã để phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Nội dung thông tin tập trung giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, những giá trị vật chất, tinh thần của Việt Nam và thành phố Hà Nội. Tuyên truyền những thành tựu quan trọng về quá trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài.

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; công tác quản lý biên giới, kết quả công tác phân giới cắm mốc, công tác tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên các tuyến biên giới trên đất liền, thông tin về tình hình biển, đảo; quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Truyền đạt, phổ biến, thông tin kịp thời các thông báo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố; cung cấp các thông tin thiết yếu cho các du khách, người dân ở khu vực cửa khẩu quốc tế. Cung cấp thông tin các hoạt động đối ngoại, hợp tác hữu nghị, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... giữa Thủ đô và đất nước với các quốc gia trên thế giới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác. Thông tin tuyên truyền các sự kiện, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, ổn định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Về nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thông tin đối ngoại, UBND thành phố chỉ đạo: Tăng cường ngôn ngữ, đổi mới nội dung, phương thức thông tin và truyền thông gắn với thực tiễn và nhu cầu của du khách, người dân. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin phù họp với đặc điểm các nhóm đối tượng người dân, du khách tại cửa khẩu quốc tế. Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế để có nội dung thông tin phong phú, phù hợp với đối tượng người dân, du khách tại cửa khẩu quốc tế.

Ngoài ra, hằng năm, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách hệ thống thông tin đối ngoại. Cập nhật các kiến thức về kỹ năng xây dựng nội dung cho hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật