Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ (14:22 26/06/2019)


HNP - Ngày 24/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, ngày 5/3/2019, của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, ngày 21/3/2011, quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, Sở Tư pháp chủ trì tuyên truyền phổ biến Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trong quý II và III/2019. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trong quý II và III/2019.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, lồng ghép các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/2018/CT-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và văn bản số 1078/UBND-NC ngày 15/3/2018 của UBND thành phố về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới. Đồng thời, rà soát, thực hiện các TTHC có liên quan nhằm triển khai thưc hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND thành phố yêu cầu: Xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên địa bàn thành phố và bảo đảm điều kiện cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, thực hiện đúng tiến độ và thời gian theo Quyết định số 986/QĐ-BTP, ngày 23/4/2019, của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật