Triển khai thực hiện Chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên Kênh CNN (20:37 06/06/2019)


HNP - Ngày 3/6, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2275/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên Kênh CNN quốc tế giai đoạn 2019-2024.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được ký kết trong Bản ghi nhớ đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, phù hợp quy định pháp luật, UBND Thành phố giao nhiệm vụ và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên Kênh CNN quốc tế giai đoạn 2019-2024. Đồng thời, chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục ký kết Hợp đồng hợp tác tuyên truyền quảng bá với Mạng tin tức truyền hình cáp CNN theo phân công tại Bản ghi nhớ. Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan làm việc với CNN triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng nội dung, yêu cầu Chương trình hợp tác tại Bản ghi nhớ và Hợp đồng ký kết.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở: Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ và đơn vị liên quan xây dựng các nội dung tuyên truyền quảng bá, gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy xin ý kiến; tổng hợp, hoàn thiện trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt trước khi phát sóng chính thức trên kênh CNN Quốc tế. Thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí Hợp đồng hợp tác tuyên truyền với CNN theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung Chương trình hợp tác theo quy định; kịp thời đề xuất UBND Thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Ngoại vụ theo dõi, quản lý việc tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện thỏa thuận quốc tế đã ký, gửi Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan theo quy định. Phối hợp Sở Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục hỗ trợ các chuyên gia và phóng viên của CNN khi đến Hà Nội sản xuất nội dung Chương trình theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Du lịch rà soát, đề xuất, lựa chọn các di sản, điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các loại hình hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc giới thiệu với CNN; cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan và hỗ trợ các điều kiện để Sở Du lịch phối hợp CNN sản xuất, thực hiện các nội dung Chương trình hợp tác. Tham gia xây dựng, thẩm định, kiểm duyệt nội dung tuyên truyền quảng bá theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp Sở Du lịch thực hiện các nội dung hợp tác tuyên truyền quảng bá với CNN theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật. Tham gia xây dựng, thẩm định, kiểm duyệt nội dung tuyên truyền quảng bá theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; kiểm soát nội dung, đánh giá kết quả thực hiện hợp tác, tổng hợp công tác thông tin đối ngoại và các nhiệm vụ khác được UBND Thành phố giao,…

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Du lịch rà soát, đề xuất, lựa chọn các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các loại hình hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc trên địa bàn để quảng bá trên CNN; Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan, phối hợp với Sở Du lịch và CNN trong quá trình sản xuất, thực hiện nội dung Chương trình. Rà soát tiềm năng, tài nguyên du lịch trên cơ sở các di tích lịch sử văn hóa, làng nghề, danh lam, thắng cảnh đặc trưng tại địa bàn để lựa chọn và tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển 01-02 sản phẩm du lịch đặc thù tiêu biểu của địa phương nhằm thu hút phát triển du lịch. Chủ động thực hiện công tác chỉnh trang cảnh quan, môi trường du lịch, tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn, đặc biệt là các điểm được quảng bá trên CNN (nếu có) đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ khách du lịch.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật