Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III - năm 2019 (16:37 06/06/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2880/QĐ-BCĐ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2019.

Theo đó, BCĐ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của UBND thành phố Hà Nội, trực tiếp là đồng chí Trưởng BCĐ; Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ được sử dụng con dấu nơi cơ quan công tác để điều hành hoạt động của BCĐ.

Các thành viên BCĐ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác theo nhiệm vụ đã được phân công. Mối quan hệ giữa BCĐ với các sở, ban, ngành thành phố là mối quan hệ phối hợp, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Mối quan hệ giữa BCĐ với các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt nam Thành phố và các tổ chức Đoàn thể của Thành phố là mối quan hệ phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Căn cứ vào ý kiến đề xuất của Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ hoặc các thành viên, Trưởng BCĐ quyết định triệu tập hợp BCĐ. Trưởng BCĐ quyết định nội dung, thành phần, thời gian hợp; tuỳ theo nội dung họp, Trưởng BCĐ có thể yêu cầu lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố tham dự.


Ban Dân tộc Thành phố chủ trì phối họp với Văn phòng UBND Thành phố chuẩn bị tài liệu, giấy mời họp gửi đến các thành viên, thời gian chậm nhất là 03 ngày trước ngày họp (trừ trường hợp đặc biệt)', dự thảo các thông báo kết quả, kết luận các cuộc họp của BCĐ; sao gửi hoặc ban hành các văn bản có liên quan cần thiết gửi cho các thành viên và thông báo đến các cơ quan có thành viên và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

Định kỳ hàng tháng BCĐ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với BCĐ. Đối với các công việc phát sinh, đột xuất, các thành viên chủ động báo cáo trực tiếp với Trưởng BCĐ để xin ý kiến xử lý. Ban Dân tộc Thành phố giúp BCĐ tổng hợp xây dựng báo cáo chung về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ để báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố và cơ quan cấp trên theo yêu cầu.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết