Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (19:07 30/05/2019)


HNP - Ngày 27/5, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2170/UBND-NC triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ về công tác CCHC.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác CCHC năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và Văn bản số 05/BCĐCCHC ngày 17/4/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong triển khai các nhiệm vụ CCHC nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong triển khai; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC.

Tổ chức triển khai hiệu quả các Kế hoạch, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về công tác CCHC; từng cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đôn đốc, kiệm tra việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Kế hoạch CCHC của Thành phố và cơ quan, đơn vị đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Thành phố trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố kịp thời công bố các thủ tục hành chính (TTHC) được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ; đẩy mạnh việc rà soát, phát hiện và kiến nghị theo thẩm quyền các nội dung đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh không phù hợp, gây cản trở quá trình phát triển của doanh nghiệp. Tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các TTHC phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm thực chất, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn, phải bổ sung hồ sơ trong quá trình giải quyết; thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ quá hạn, lỗi trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các nhiệm vụ được giao; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; tăng cường xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành, giữa các ngành với các cấp đặc biệt trong phối hợp liên thông giải quyết TTHC với người dân, doanh nghiệp; rà soát, đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai công tác tuyển dụng công chức cấp xã, CC, VC đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, thống nhất trong toàn Thành phố; triển khai Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 02 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CB, CC; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng CB, CC, VC.

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT; triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, Phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp; tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ, kết nối thông suốt.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm của CB, CC, VC, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng gương làm tốt trong công tác CCHC; hưởng ứng phong trào thi đua về CCHC được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai trong phạm vi cả nước.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật