Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị (19:07 30/05/2019)


HNP - Ngày 27/5, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND, triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2019.

Theo kế hoạch, UBND thành phố chủ trì tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ giáo dục công, y tế công, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường. Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện: Sở Nội vụ là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện; tổ chức giám sát quá trình triển khai điều tra, khảo sát. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội là đơn vị chủ trì triến khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả. Số lượng phiếu khoảng 12.000 phiếu; phương án điều tra, mẫu phiếu, nhiệm vụ các đơn vị liên quan, UBND thành phố sẽ có kế hoạch cụ thể; thời gian khảo sát bắt đầu từ tháng 5/2019; hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả trước 30/11/2019.    

Về đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố, UBND thành phố sẽ tổ chức đánh giá độc lập; đo lường và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã; không thực hiện việc giao cho các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp phát, thu loại phiếu này. Số lượng phiếu khoảng 16.300 phiếu; phương án điều tra, nhiệm vụ các đơn vị liên quan, UBND thành phố có kế hoạch cụ thể; mẫu phiếu, cách tổng hợp, phân tích, tính toán các chỉ số, đề cương báo cáo theo quy định; thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 5/2019; hoàn thành việc tổng hợp, phân tích dữ liệu, có kết quả trước 31/12/2019.

Liên quan đến tự khảo sát tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố: Các sở, cơ quan tương đương sở, các chi cục trực thuộc sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành tự khảo sát, lấy ý kiến người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị theo quy định; báo cáo kết quả tự khảo sát gửi Sở Nội vụ để tổng hợp chung trước 30/11/2019.

Việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố. Từ đó, cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (SIPAS) trong năm 2019 và các năm tiếp theo…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t