Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (14:20 28/05/2019)


HNP - Ngày 27/5, UBND TP ban hành Văn bản số 2171/UBND-NC về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan báo chí Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung vào các nội dung: Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân và báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”); Phản ánh những thành tựu, kết quả của các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,...


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t