Chuẩn bị sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (14:18 28/05/2019)


HNP - Ngày 24/5, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND, triển khai tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trước ngày 1/6, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 gửi Sở Tư pháp. UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên, Ban Pháp chế thuộc HĐND thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng báo cáo.

Ngoài nội dung cần báo cáo theo yêu cầu của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị sau lập báo cáo chuyên đề gửi Sở Tư pháp trước ngày 1/6/2019. Về xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 của thành phố: Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ công tác liên ngành tham mưu giúp thành phố xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013. Thời hạn báo cáo UBND thành phố trình Thường trực HĐND thành phố thông qua trước ngày 7/6/2019.

UBND thành phố yêu cầu: Việc sơ kết phải bám sát các nội dung theo yêu cầu tại Quyết định số 511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1641/BTP-PLHSHC ngày 10/5/2019 về việc tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Trong đó: Tập trung đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp; việc rà soát, ban hành VBQPPL của thành phố để tổ chức thi hành Hiến pháp và các VBQPPL của trung ương; đánh giá việc các cơ quan nhà nước của thành phố thực hiện điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp và việc triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp trong 5 năm vừa qua; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn thành phố có hiệu quả trong thời gian tới.

Việc sơ kết phải được tiến hành một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và xây dựng các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật