Thành lập BCĐ Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020 (09:28 23/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Theo Quyết định, thành lập BCĐ Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là BCĐ Chương trình OCOP Thành phố) gồm 21 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Trưởng ban; đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT làm Phó Trưởng ban.

BCĐ Chương trình OCOP Thành phố có chức năng giúp UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

BCĐ Chương trình OCOP Thành phố có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo giai đoạn và hàng năm theo quy định; Giúp UBND Thành phố quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách trong việc triển khai các dự án, hạng mục thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội; Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố; trình UBND Thành phố ban hành Quyết định cấp Giấy công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố theo đúng quy định; lựa chọn, đề xuất các sản phẩm OCOP cấp Thành phố tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương; Giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình môi xã một sản phẩm của thành phố Hà Nội.

BCĐ Chương trình OCOP Thành phố hoạt động theo Quy chế do Trưởng BCĐ ban hành; Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trường hợp có sự thay đổi thành viên tham gia BCĐ, cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

Sở NN&PTNT là cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình OCOP Thành phố;  Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội là cơ quan giúp việc chuyên trách. Thủ trưởng các Sở, ngành và các đơn vị liên quan quyết định đơn vị, cá nhân giúp việc thành viên BCĐ Chương trình OCOP Thành phố theo lĩnh vực được phân công theo dõi.

Trưởng BCĐ Chương trình OCOP Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở NN&PTNT tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật