Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP Hà Nội (09:37 23/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 24/01/2019, của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung thuộc trách nhiệm của Thành phố đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Để triển khai, kế hoạch đề ra các nội dung như: Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố; Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của cơ quan, địa phương mình.

Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các cấp tổ chức phổ biến và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này.

Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND Thành phổ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố, UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo định mức của các cơ quan quản lý nhà nước của sở, ban, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, CNTT và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ CNTT để triển khai nhiệm vụ được giao.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t