Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS nhằm hoàn thành mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 (09:34 23/05/2019)


HNP - Ngày 20/5, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2107/UB-BCĐ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS nhằm hoàn thành mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để hoàn thành Kể hoạch số 141/KH-BCĐ ngày 18/6/2018 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội, đạt được mục tiêu 90-90-90 về phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, UBND Thành phố yêu cầu Sở Y tế (Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS Thành phố) xây dựng các chỉ tiêu chính thực hiện mục tiêu 90-90-90 trên toàn Thành phố và từng quận, huyện, thị xã để làm cơ sở lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, trình UBND Thành phố. Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu chung đã được UBND Thành phố phê duyệt; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu 90-90-90 của địa phương, đơn vị. Phối hợp hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và chỉ đạo các đơn vị y tế huy động mọi nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến việc đạt mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020.

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính tham mưu kế hoạch chi tiêu thực hiện các mục tiêu 90-90-90 trên cơ sở các nguồn từ các chương trình dự án quốc tế, chương trình mục tiêu y tế, kế hoạch đảm bảo tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố, báo cáo UBND Thành phố.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông cùng với các hoạt động truyền thông thường xuyên về thực hiện mục tiêu 90-90-90; thiết lập mạng lưới tiếp cận và tìm kiếm ca bệnh từ cộng đồng dân cư, hướng dẫn và theo dõi đôn đốc mạng lưới này hoạt động hiệu quả; tổ chức rà soát, nắm chắc số bệnh nhân nhiễm HIV chưa được điều trị bằng ARV và chuyển gửi tất cả các bệnh nhân đã được khẳng định nhiễm HIV đến các cơ sở điều trị theo quy định; thiết lập, kiện toàn và vận hành hệ thống các cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV trên địa bàn Thành phố, bao gồm xét nghiệm tại cộng đồng, tại bệnh viện, trong các cơ sở khép kín; tổ chức xét nghiệm phát hiện HIV theo các hình thức cố định và lưu động; xét nghiệm HIV không do nhân viên y tế thực hiện, tự xét nghiệm,... tại các xã, phường, thị trấn và ở các thôn, làng, khu phố.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật