Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 09/4/2019, của HĐND TP (12:17 11/05/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 1753/UBND-ĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 09/4/2019, của HĐND TP về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối hướng dẫn các chủ đầu tư và Sở chuyên ngành triển khai các dự án theo trình tự, thủ tục của pháp luật và yêu của HĐND TP tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND TP; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết, tổng hợp kết quả thực hiện (yêu cầu cụ thể về tiến độ và thời hạn báo cáo).

UBND TP giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t