Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (21:45 08/05/2019)


HNP - Ngày 4/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2205/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Hà Nội, gồm 7 thành viên, do ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng; Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an Thành phố; Bà Hồ Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng có trách nhiệm giúp lãnh đạo các ngành thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền; sơ kết, tổng kết việc triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng theo quy định của pháp luật; đề xuất lãnh đạo các ngành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ khác để giải quyết các vấn đề và tăng cường hiệu quả phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc cho Hội đồng là Tổ thư ký do chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được dự toán chung trong kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7297/QĐ-UBND ngày 20/10/2017.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t