Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (20:11 01/02/2019)


HNP - Ngày 30/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội Liên hiệp) là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội, tự nguyện hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mục đích của Hội Liên hiệp là tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng sáng tạo của hội viên nhằm xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học vì sự phát hiển bền vững của Thủ đô và đất nước, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về Chân, Thiện, Mỹ của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội Liên hiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có cơ quan ngôn luận và các cơ quan, tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật; Trụ sở của Hội Liên hiệp: số 19, phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động là văn học nghệ thuật, gồm: sáng tác, sưu tầm, lý luận phê bình, nghiên cứu, truyền dạy, dịch thuật, công bố và trình diễn tác phẩm.

Hội Liên hiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, đường lối về văn học nghệ thuật của Đảng và Điều lệ Hội.

Hội Liên hiệp hoạt động theo Điều lệ được UBND Thành phố phê duyệt; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban, ngành có liên quan. Hội Liên hiệp là thành viên của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật