Kiểm tra nhiều nội dung về giao kế hoạch kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách năm 2019 (20:27 01/02/2019)


HNP - Ngày 31/01, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 37/KH-UND về Kiểm tra công tác giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, các sở, ngành kiểm tra quy trình xây dựng, tham mưu UBND thành phố giao và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các sở, ngành để thực hiện hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 5 năm giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và HĐND thành phố.

Các quận, huyện, thị xã kiểm tra quy trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ giao dự toán thu, chi ngân sách và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 của quận, huyện, thị xã. Kiểm tra thời gian giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ giao dự toán thu, chi ngân sách của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của UBND thành phố tại Văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 về việc chỉ đạo nội dung, quy trình xây dựng và giao kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội.

Liên quan đến kiểm tra nội dung công tác giao kế hoạch: Kiểm tra nội dung công tác giao kế hoạch; Kiểm tra số lượng, chất lượng và nội dung các văn bản tham mưu báo cáo trình HĐND quận, huyện, thị xã về công tác xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nuớc, Luật Đầu tư công và Văn bản số 8359/UBND- KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND thành phố...

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu kiểm tra công tác phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, về dự toán chi đầu tư phát triển sẽ xác định cụ thể nguồn vốn đầu tư (theo phân cấp) gồm: Vốn xây dựng cơ bản tập trung; nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất; bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết Thủ đô và các nguồn khác.

Về phân bổ kế hoạch vốn chi tiết từng nguồn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Kiểm tra việc phân bổ các dự án đầu tư công đảm bảo theo đúng Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 120/2018/NĐ- CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ và kế hoạch đầu tư công năm 2019 của UBND thành phố, các văn bản hướng dẫn thi hành. Xem xét việc phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo tập trung, không dàn trải; tuân thủ các nguyên tắc tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, kiểm tra công tác giao kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ, thành phố giao đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm. Kiểm tra việc phân bổ vốn phân cấp giao cho cấp xã (nếu có).

Thành phố chỉ đạo sẽ kiểm tra việc bố trí vốn xử lý nợ xây dựng cơ bản; kiểm tra việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của Nhà nước, thành phố về nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách.

Về công tác giao dự toán thu, chi ngân sách: Kiểm tra nội dung phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019 đảm bảo đầy đủ các văn bản (nghị quyết, quyết định); kèm theo các biểu mẫu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính. Kiểm tra việc bố trí dự toán năm 2019 một số lĩnh vực theo định hướng của thành phố gồm: dự phòng ngân sách; bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên... Giao chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu ngân sách quận, huyện, thị xã (bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn); tổng chi ngân sách quận, huyện, xã, phường đảm bảo số liệu tổng hợp khớp đúng với số liệu chi tiết các đơn vị dự toán trực thuộc và cấp xã.

Thành phố cũng chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện mua sắm tập trung công tác duy trì vệ sinh môi trường; thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn quận, huyện, thị xã; việc bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác mua sắm tài sản tập trung theo quy định.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t