Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” (10:11 31/01/2019)


HNP - Ngày 29/01, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng... Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị phù hợp với thực tế và các nghị quyết, kết luận của Thành ủy. Sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo quy định đảm bảo nguyên tắc 5 rõ và “một đầu mối - một việc xuyên suốt”.

Bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, sự phối hợp, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chuyên môn của thành phố; giữa ngành với ngành, giữa ngành với cấp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện một số công việc, lĩnh vực được phân công, phân cấp, ủy quyền. Tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, xây dựng quy trình phối hợp, quy trình liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc và giải quyết TTHC; thực hiện rà soát, xây dựng quy chế phối hợp liên thông giữa các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết các TTHC.

Đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định; tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu t