Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (22:47 30/01/2019)


HNP - Ngày 24/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội, đã được Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội thông qua ngày 03 tháng 11 năm 2018 kèm theo Quyết định này. 

Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các nữ chủ doanh nghiệp, nữ lãnh đạo doanh nghiệp (gọi chung là Nữ doanh nhân) là người Việt Nam, thuộc mọi thành phần kinh tế hiện đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiệp hội nhằm tập hợp, đoàn kết các Nữ doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng chia sẻ, liên kết phấn đấu vì sự phát triển của hội viên, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do nữ lãnh đạo, tăng cường, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, động viên hội viên cùng nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực quản lý; khẳng định vai trò của Nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, phấn đấu vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội dân chủ, văn minh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4832/QĐ-UBND, ngày 14/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật