Kiện toàn 22 Cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội (05:25 23/01/2019)


HNP - Ngày 22/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc kiện toàn 22 Cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, các Cụm thi đua có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động; định kỳ luân phiên bầu Cụm trưởng, Cụm phó để điều hành hoạt động. Hàng năm thống nhất nội dung, tiêu chí; tổ chức phát động, ký giao ước thi đua; trao đổi kinh nghiệm và thực hiện công tác khen thưởng đối với các đơn vị thành viên.

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ: Hướng dẫn và thống nhất việc tổ chức hoạt động của các Cụm thi đua thuộc Thành phố; hàng năm chủ trì tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các đơn vị thành viên các Cụm thi đua thuộc Thành phố.

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố căn cứ tình hình thực tiễn thành lập, kiện toàn và tổ chức hoạt động các Cụm thi đua ở cơ sở đảm bảo đúng quy định tại Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐ ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản đã ban hành trước đây. 


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật