Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội (13:27 15/01/2019)


HNP - Ngày 11/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Hà Nội.

Theo quyết định Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh HTX TP Hà Nội gồm 7 chương và 28 điều. Liên minh HTX TP Hà Nội là tổ chức đại diện HTX, liên hiệp HTX và các thành viên khác đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn TP Hà Nội tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của HTX, liên hiệp HTX, các tổ chức thành viên, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển phong trào HTX, liên hiệp HTX, góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước.

Liên minh HTX thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Phạm vi hoạt động: Liên minh HTX thành phố có phạm vi hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội; là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội.

Nhiệm vụ của Liên minh HTX TP Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể, HTX và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến Liên minh HTX thành phố. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch (dài hạn, trung hạn, hàng năm) phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX. Thực hiện các dịch vụ công, hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tín dụng, nhân lực, quảng bá, triển lãm và một số lĩnh vực khác theo quy định. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức thành viên; các tổ chức xã hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX thành phố.

Thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của thành viên để phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền về chính sách, pháp luật liên quan đến thành phần kinh tế tập thể. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa thành lập, phát triển HTX, liên hiệp HTX; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX thành phố. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề, truyền nghề cho cán bộ, nhân viên và người lao động của thành viên, hợp tác xã và Liên minh HTX thành phố. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX, thành viên và Liên minh HTX thành phố.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; thực hiện tiếp nhận chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ, viện trợ để phát triển HTX, liên hiệp HTX và Liên minh HTX thành phố. Huy động các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX. Tư vấn, phản biện, giám sát xã hội về cơ chế chính sách, chương trình, đề tài, kế hoạch, dự án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX và Liên minh HTX thành phố. Tổ chức tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với Liên minh HTX thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật