Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao (05:49 15/01/2019)


HNP -  Ngày 10/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao.

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã; các cơ quan, tổ chức khác trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ giao.

Tất cả nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch; tuân thủ Quy chế làm việc của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các quy định khác có liên quan; Bảo đảm tính chủ động, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã, tổ chức, cá nhân có liên quan; đề cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ giao.

Kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, quản lý, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND Thành phố; Gắn kết với chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, hồ sơ công việc chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; thực hiện liên thông từ Văn phòng UBND Thành phố đến các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã theo Hệ thống phần mềm dùng chung của UBND Thành phố.

Bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được liên tục, thông suốt trên hệ thống công nghệ thông tin của Thành phố; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống hành chính nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành cua UBND Thành phố; Đảm bảo bí mật Nhà nước, an toàn, an ninh mạng trong quá trình theo dõi, trao đổi xử lý thông tin.

Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi, kiểm tra thông tin cập nhật về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao trên Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ và số liệu trong các báo cáo của cơ quan mình và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu cập nhật. Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm kiểm tra rà soát lại kết quả thực hiện của các đơn vị.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về thời hạn cập nhật và tính chính xác, đầy đủ của các thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật