Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân (05:51 15/01/2019)


HNP - Ngày 11/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 18/KH-HĐGDQP&AN về Công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội năm 2019.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, cả hệ thông chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Công tác GDQP&AN phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả thiết thực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng, cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN các cấp trong tham mưu và tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến KTQP&AN toàn dân. Tích cực chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị Quân đội, các Bộ, ban, ngành Trung ương trên địa bàn thực hiện tốt công tác GDQP&AN và bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng theo quy định đạt chất lượng, hiệu quả góp phần cùng toàn dân giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, các thành viên Hội đồng GDQP&AN thành phố, đề cao trách nhiệm cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhà trường phụ trách, tích cực chủ động bám nắm địa phương, cơ sở, tiến hành các biện pháp chỉ đạo thực hiện GDQP&AN theo kế hoạch đã xác định, đạt chất lượng, hiệu quả.

Chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy trách nhiệm, duy trì hoạt động của Hội đồng có nền nếp, hiệu quả các công tác theo chỉ đạo, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động về Hội đồng GDQP&AN thành phố (Cơ quan thường trực).

Ban Thư ký, Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan giải quyết tốt các mặt công tác. Chủ động đề xuất cho Ban Thường trực Hội đồng điều hành thực hiện nội dung công tác giữa các phiên họp của Hội đồng phù hợp, đúng kế hoạch. Tổng hợp kết quả công tác GDQP&AN báo cáo Hội đồng trong các phiên họp. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Hội đồng GDQP&AN Trung ương theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác GDQP&AN ở các quận, huyện, thị xã và cơ sở, các cơ quan, nhà trường, Trung tâm GDQP&AN. Thông qua kiểm tra đánh giá đúng kết quả và chỉ ra những tồn tại, biện pháp khắc phục, nhằm tạo chuyển biến thực sự trong công tác GDQP&AN.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật