Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (22:05 13/01/2019)


HNP - Ngày 10/01, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Theo đó, bên cạnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế, các sở, ban, ngành sẽ xây dựng, tham mưu UBND thành phố ban hành chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình UBND thành phố: Tiếp tục tổ chức thực hiện, đổi mới cơ chế, chính sách thu hút nhân tài của thành phố (thực hiện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021). Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, đáp ứng được yêu cầu của thành phố; cơ chế, chính sách trọng dụng, ưu đãi, thu hút đội ngũ các nhà khoa học (thực hiện từ năm 2019 theo văn bản của trung ương). Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai việc học tập ngoại ngữ gắn với Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố.

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, UBND cấp huyện căn cứ vào chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và yêu cầu của ngành, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ quản lý chủ động xây dựng, đề xuất các đề án để triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý...

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền. Cụ thể, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên: Rà soát đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý để xác định các đối tượng trong từng đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố và UBND cấp huyện đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, phù hợp về độ tuổi, tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số, có tính đến kế thừa và chuyển tiếp trong từng giai đoạn.

Đồng thời, thành phố tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, đồng thời, chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật