Áp dụng nội dung chi, mức chi tạm thời và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC (19:13 11/10/2018)


HNP - Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4875/UBND-KT về việc áp dụng nội dung chi, mức chi tạm thời và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của Liên Sở: Tài chính - Nội vụ tại Tờ trình số 5446/TTrLS:TC-NV ngày 10/8/2018 về việc áp dụng nội dung chi, mức chi tạm thời và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho đến khi HĐND Thành phố quy định nội dung chi và mức chi phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nội dung chi, mức chi tạm thời và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/6/2018 đến khi HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện theo quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật