Phấn đấu mỗi năm phát triển, thành lập mới từ 20 đến 30 hợp tác xã trở lên (19:25 14/09/2018)


HNP - Ngày 13/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND, triển khai kinh tế tập thể thành phố năm 2019. Đây là một trong những thành phần kinh tế được TP Hà Nội rất quan tâm hỗ trợ phát triển.

Theo kế hoạch, thành phố kiên định các mục tiêu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 28/11/2013, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 08/4/2016, Quyết định số 8450/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND thành phố. Phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông thôn; coi trọng mở rộng các loại hình dịch vụ trong HTX, mở rộng liên kết, hợp tác, phát triển đa ngành, đa nghề.

Thành phố cũng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các HTX tiếp tục triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 có hiệu quả; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập mới tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả mở rộng quy mô, phạm vi, địa bàn hoạt động; ưu tiên phát triển các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX gắn với xây dựng nông thôn mới; tiến hành củng cố, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các HTX yếu kém, quy mô nhỏ, tồn tại hình thức; tăng cường công tác quản lý, tư vấn hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các HTX tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Năm 2019, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực HTX đạt từ 6,5-7,0%/năm. Các HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giá trị sản xuất tăng bình quân lên từ 10% đến 12%/năm, các HTX dịch vụ nông nghiệp tăng từ 2% đến 3%/năm. Các quỹ tín dụng nhân dân, nguồn vốn huy động tăng bình quân từ 10 đến 12%/năm, dư nợ cho vay tăng bình quân từ 8 đến 10% năm, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% tổng dư nợ. Phấn đấu mỗi năm phát triển, thành lập mới từ 20 đến 30 HTX trở lên, tổng số HTX cuối năm 2019 dự kiến 1.772 HTX với tổng doanh thu 4.961.600 triệu đồng/năm; khuyến khích, hỗ trợ các HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đáng chú ý, đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới đối với các thành viên HTX và cộng đồng dân cư. Tuyên truyền, tập huấn về pháp luật HTX cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về Luật HTX năm 2012 và vai trò, lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật