Kế hoạch Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính (14:28 14/05/2018)


HNP - Ngày 11/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017.

Theo đó, tại Kế hoạch dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017, đối tượng dự thi là viên chức đang xếp lương nhân viên (từ mã ngạch 01.005 đến 01.011), cán sự (mã ngạch 01.004); viên chức xếp lương cao đẳng (A0- 01a.003) đang làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận khác không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố, có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đáp ứng yêu cầu về thời gian xếp lương ở chức danh tương ứng dự thi: Có thời gian xếp lương cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương cán sự (mã số 01.004) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp đang xếp lương nhân viên hoặc tương đương thì thời gian xếp lương nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng), trong đó, có 01 (một) năm gần nhất xếp lương nhân viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Đối với Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính, đối tượng dự thi là viên chức đang xếp lương theo mã số 01.003, đang làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận khác không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đáp ứng yêu cầu về thời gian xếp lương ở chức danh tương ứng dự thi: Có thời gian xếp lương chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó, có thời gian ít nhất 01 (một) năm (đủ 12 tháng) gần nhất xếp lương chuyên viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức theo thông báo của Sở Nội vụ; Viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực hoặc 01 (một) đề tài, chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị nơi viên chức công tác được giao thực hiện, đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu (phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng, văn bản, chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và kèm theo văn bản xác nhận đề án, đề tài đã được cấp có thẩm quyền thông qua).

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 theo đúng các quy định của pháp luật.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật