Bồi dưỡng cán bộ nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu quy hoạch tham gia cấp ủy các cấp (19:08 22/05/2018)


HNP - Ngày 21/5, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2205/UBND-KGVX, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Theo đó, UBND TP nhận được Chỉ thị số 22-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, trong đó nêu rõ: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệu, có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 21 của Thành ủy về công tác cán bộ nữ; quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số ở các địa phương có đông người dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những nhiệm kỳ tới, phấn đấu số cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt 25% trở lên; nữ đại biểu tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, HĐND các cấp từ 35% trở lên; đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ các cấp; có các chủ trương cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện. Phân công cấp ủy viên phụ trách công tác phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo đảm cho các cấp hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, có hiệu quả cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ có trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị.

Về việc này, UBND TP giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 06/9/2016 của UBND TP; chuẩn bị tiến hành đánh giá sơ kết thực hiện Kế hoạch; lồng ghép công tác phụ nữ với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của đơn vị; rà soát, tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu về giới, bình đẳng giới, đề xuất, báo cáo UBND TP phê duyệt theo quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật