Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (09:58 12/05/2018)


HNP - Ngày 9/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.


Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; cụ thể như sau: Tổng doanh thu: 3.100.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế: 270.000 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 8,87%; Nợ phải trả quá hạn: không; khả năng thanh toán nợ đến hạn: lớn hơn 1.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC có trách nhiệm chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính.

Các chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 của Công ty cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC được giao làm đại diện quản lý.

Đối với doanh nghiệp, UBND Thành phố giao Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC có trách nhiệm chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu đánh giá đã được UBND Thành phố phê duyệt. Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh đảm bảo có hiệu quả. Căn cứ hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp quy định tự đánh giá và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại Người quản lý doanh nghiệp; gửi báo cáo về UBND Thành phố, Sở Tài chính trước ngày 30/4/2019. Tổ chức thực hiện giám sát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp, tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tài chính. Tổ chức thực hiện giám sát tài chính doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Căn cứ kết quả giám sát, đề xuất báo cáo UBND Thành phố các biện pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời tồn tại của doanh nghiệp.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật