Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý rác thải và ô nhiễm tại các làng nghề (15:21 16/04/2018)


HNP - Ngày 13/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1578/UBND-KH&ĐT về công tác thu gom và xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm do sản xuất tại các làng nghề phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất của các hộ gia đình.

Sau khi xem xét, báo cáo số 409/BC-KH&ĐT, ngày 4/4/2018, của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế huy động vốn cho các quận, huyện đối với công tác thu gom và xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm do sản xuất tại các làng nghề phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất của các hộ gia đình. UBND Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành Đề án Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với cá nhân (thuộc hộ gia đình); giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý đối với rác thải sinh hoạt của các cơ sở kinh doanh, tổ chức và cơ sở khác theo nguyên tắc từng bước tiếp cận đủ chi phí thực hiện, có lộ trình cụ thể, phù hợp; Hướng dẫn UBND quận, huyện xây dựng phương án quản lý, kinh doanh các dự án đầu tư các hệ thống xử lý chất thải, khu tập kết chất thải tập trung tại các làng nghề.

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo UBND TP quy định về việc quản lý môi trường đối với các hộ dân sản xuất tại các làng nghề để hạn chế xả thải tự do vào môi trường trong đó cần tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát của UBND cấp xã, giám sát cộng đồng.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền thường xuyên cho người dân nắm bắt chủ trương, chính sách của nhà nước và Thành phố về trách nhiệm phải bảo vệ môi trường, trách nhiệm phải trả chi phí sử dụng các dịch vụ xử lý các dịch vụ xử lý môi trường; Xây dựng danh mục dự án đầu tư xử lý môi trường tập trung, khu tập kết rác thải của các làng nghề thuộc trách nhiệm đầu tư của UBND cấp huyện để công bố kêu gọi đầu tư. Về cơ chế đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác sau đầu tư theo nguyên tắc giao cho các doanh nghiệp đầu tư, quản lý; chi phí quản lý, vận hành, khai thác các đối tượng phát sinh chất thải phải trả; bước đầu ngân sách thành phố có thể hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng nhà  máy xử lý tập trung ở các làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng trong Đề án, Ké hoạch đã được phê duyệt, hỗ trợ một phần chi phí xử lý, tiến tới người phát sinh chất thải phải trả chi phí theo hướng tiệm cận dần đến trả đủ chi phí thực hiện theo lộ trình phù hợp.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của các ngành và các nhiệm vụ được giao cụ thể tại các Đề án, Kế hoạch phát triển làng nghề, bảo vệ môi trường làng nghề đã được phê duyệt.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật