Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 (15:15 13/02/2018)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 43/CTr-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.


Theo đó, sẽ tổ chức tham mưu quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa, lôi cuốn trong phong trào.

Trong công tác phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, bảo đảm ANTT: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố, Công an Thành phố và các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành của Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT do các cấp Trung ương và Thành phố ký kết.

Trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt: Tham mưu triển khai và đề xuất thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội về xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình, chuyên đề; công tác thi đua khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quan tâm đầu tư nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chuyên đề, mô hình mới có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”. Rà soát, củng cố các mô hình, chuyên đề đã, đang hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Trong quá trình triển khai, xây dựng các mô hình, chuyên đề gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của địa phương, đơn vị; mục tiêu phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn đều có các chuyên đề, mô hình tự quản về an ninh trật tự được xây dựng và triển khai, được đông đảo quần chúng nhiệt tình ủng hộ và tự giác tham gia, tạo thành hoạt động liên kết phong phú, đa dạng, có tác dụng hiệu quả cao trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình “Cụm liên kết an toàn về ANTT” tại địa bàn giáp ranh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình, chuyên đề “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thủ đô”; “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khu vực các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề trên địa bàn Thủ đô”; Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Thủ đô, giai đoạn 2013 -2018; Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật