HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND về phục hồi và phát triển ngành công nghiệp xây dựng tại thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 54/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND, triển khai thực hiện đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 105/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND, quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về quy định nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

Bài viết Xem