HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển” giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 01/HD-HĐTĐKT về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197-CAHN về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem