HNP - Ngày 27/6, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2043/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý III-2022 và thời gian tới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025”.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND, quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 196/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1945/UBND-KSTTHC về thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công, thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem