HNP - Ngày 27/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 250/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3088/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành chức năng, địa phương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3457/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch "Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025". 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Hình thành mạng lưới Không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 245/KH- UBND về thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển bền vững, hiệu quả hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3010/UBND-SNV về triển khai Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3370/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án mở rộng, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3361/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Xây dựng chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội thuộc trách nhiệm của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem