HNP - Ngày 21/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 744/UBND-KSTTHC về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, Văn phòng UBND Thành phố có Thông báo số 106/TB-VP ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh, theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Thành phố tại Hội nghị tổng kết năm 2022; triển khai công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND, triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 697/UBND-SNV về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tại phiên họp thứ ba, ngày 3/2/2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 90/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023-2025.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem