HNP - Ngày 14/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025”.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND, quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 196/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1945/UBND-KSTTHC về thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công, thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và Hội nhập”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2021 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

Bài viết Xem