5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW: Hiệu quả từ việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc (09:39 12/07/2017)


HNP - Trong 5 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tích cực triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.


Trong đó, Thành ủy, UBND Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành và địa phương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH tại đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ban, ngành, đoàn thể, công tác phối hợp giữa các đơn vị thành viên, nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh chính trị, phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, xác định việc xây dựng phong trào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở.

Thành ủy, UBND Thành phố đã củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Xây dựng và nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ thành phố đến phường, xã, thị trấn; củng cố lực lượng thường trực, giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp, phân công cụ thể cán bộ chuyên trách theo dõi và tổ chức tập huấn cho lực lượng này đảm bảo thực hiện tốt vai trò tham mưu, đôn đốc thưc hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Cấp ủy đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương mình đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động nhân dân tích cưc, tự giác tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, lên án những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích, gây rối trật tự công cộng; nâng cao “sức đề kháng”, ý thức cảnh giác không để các thế lưc thù địch, phản động, chống đối chính trị móc nối, lôi kéo tham gia vào các hoat động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thành phố cũng thường xuyên quan tâm tổ chức kiện toàn, nâng cao hiệu quả các mô hình, chuyên đề toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng mở rộng hoạt động xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức phong trào, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, từng thời điểm; chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố. Hiện, trên địa bàn Thành phố có 10.546 tổ chức quần chúng với 135.716 thành viên, trong đó, có 7.288/10.546 tổ chức (68,5%) được đánh giá là hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó, có một số mô hình tổ chức quần chúng mang tính xã hội cao, được nhân dân đón nhận và tích cực hưởng ứng tham gia, đem lại hiệu quả thiết thưc như: Câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”; Đội hoạt động xã hội tình nguyện; Tổ tự quản về trật tự, an toàn giao thông, Câu lạc bộ B93; "Tổ tự quản về trật tự đô thị"; "Dòng họ tự quản"; "Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân"; "Tổ phụ nữ tự quản"; "Đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm"; "Tổ nông dân tự quản",... đã hoạt động tích cực, góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo ANCT và TTATXH ở cơ sở.

Phát huy hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, Thành ủy, UBND Thành phố sẽ tiếp tục ban hành các chỉ thị, kế hoạch nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trọng án, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm xảy ra ở khu vực nông thôn, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp; các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm xử lý, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghi xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức bổ sung, kiện toàn về tổ chức và cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 09 để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và đề ra các biện pháp phù hợp với tình hình mới; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn.

Thành ủy Hà Nội cũng xác định trong 5 năm tới (2017 - 2021), tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các tầng lớp nhân dân, vận đông quần chúng nhân dân tự giác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở…


Văn Chiến


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật