Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin (15:25 15/03/2017)


HNP - Ngày 14/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.


Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả Luật tiếp cận thông tin, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành như tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin; Xây dựng hệ thống văn bản có liên quan đến việc thi hành Luật tiếp cận thông tin và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Tổ chức thi hành Luật tiếp cận thông tin, tạo chuyển biến rõ rệt về việc công khai thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, trong đó, xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của Bộ, ngành, địa phương, từ đó, bố trí nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho công dân.

Rà soát, phân loại, kiểm tra và đảm bảo tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin nhằm đảm bảo lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. Đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm thi hành các biện pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân, bố trí nguồn lực thích đáng cho việc triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này.


Đàm Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật