Hà Đông đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (23:13 17/03/2017)


HNP - UBND quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017.


Theo đó, UBND quận Hà Đông sẽ tập trung tuyên truyền cho các cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến sự phát triển KT-XH của quận; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về CCHC; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC…
 
UBND quận Hà Đông yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trực thuộc quận xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC và thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017 của đơn vị mình (xong trước 28/3/2017) và bố trí kinh phí thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tổ công tác thông tin tuyên truyền CCHC trong phạm vi nhiệm vụ đựoc giao. Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể cùng cấp trong việc tuyên truyền CCHC. Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về CCHC để theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của cơ quan, đơn vị.

Vũ Phong


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật