Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề 2017 (05:44 28/05/2017)


HNP - Ngày 25/5, Quận ủy Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 44-KH/QU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.


Để triển khai kế hoạch, Quận ủy Hoàn Kiếm sẽ tổ chức hội nghị phổ biến, học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2017; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục về các nội dung cơ bản của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức thuyết phục. Chú trọng biểu dương, khen thưởng đối với người lao động ở cơ sở với những việc làm nhỏ, bình dị, có ý nghĩa, gần gũi với quần chúng nhân dân, hạn chế khen cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, triển khai việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi tập thể và cá nhân gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; Tổ chức giảng dạy, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 gắn vơi thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức làm theo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết có hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2017 tại các cấp ủy cơ sở, các phòng, ban, ngành, đơn vị. Hằng năm, tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.


Hoàng Nam


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật