Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội (05:40 11/01/2017)


HNP - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký ban hành Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo đó, giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước như sau:

Mức giá cụ thể: Các chợ hạng 1: Đối với các chợ chưa được UBND TP phe duyệt mức thu phí: Giao UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thu rà soát các khoản chi phí để xây dựng phương án thu gửi UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, đề xuất mức giá trình Sở Tài chính chủ trì cùng các đơn vị có liên quan thẩm định báo cáo UBND TP phê duyệt mức giá cụ thể tại từng chợ để thực hiện nhưng không được cao hơn mức giá tối đa quy định tại biểu trên.

Các chợ còn lại: Đối với các chợ chưa được UBND TP phê duyệt mức phí: UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị quản lý chợ rà soát các khoản chi phí để xây dựng phương án thu gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì thẩm định trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt mức thu cụ thể tại từng chợ để thực hiện nhưng không vượt mức tối đa do UBND TP quy định tại biểu trên.

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: Tối đa không quá hai lần mức giá đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định tại biểu trên. Chủ đầu tư căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính để xây dựng phương án giá dịch vụ và công khai mức thu với các hộ kinh doanh tại chợ làm cơ sở ký hợp đồng cho thuê diện tích kinh doanh tại chợ.

Các chợ đấu thầu, đấu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Đơn vị quản lý chợ gửi kết quả đấu thầu, đấu giá đến UBND quận, huyện, thị xã để phê duyệt mức thu làm căn cứ để thực hiện.


Hoàng Mai


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật