Đảng ủy Khối các cơ quan TP: Nỗ lực xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (08:42 14/03/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 579-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.


Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư chỉ rõ, năm 2017 là năm bản lề thực hiện các nghị quyết của Trung  ương và thành phố. Vì vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố, tập trung vào một số nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI).

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực theo hướng sâu sát cơ sở; bảo đảm trúng, đúng, sát với tình hình thực tiễn và sự chỉ đạo của thành phố trong từng thời điểm, từng giai đoạn, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện nghị quyết của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để kịp thời đánh giá thực chất các mặt được, chưa được và đề ra biện pháp khắc phục.

Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc xây dựng đề án sắp xếp đồng bộ hệ thống tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể của Đảng ủy Khối phù hợp theo đúng nguyên tắc, quy định của điều lệ Đảng, điều lệ các tổ chức chính trị - xã hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu quả, làm cơ sở để kiện toàn tổ chức cấp ủy các chi bộ trực thuộc phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan của thành phố Hà Nội”'; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương rèn luyện đạo đức nghề nghiệp; phòng, chống tiêu cực, quan liêu trong thực thi nhiệm vụ đối với từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò, tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy chi bộ trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi giúp cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần đưa nghị quyết của trung ương, thành phố vào thực tiễn cuộc sống.

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cần phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể của thành phố để nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của thành phố.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật