Chuẩn bị giám sát về tình hình quản lý, hoạt động tại một số chợ trên địa bàn TP (05:09 17/02/2017)


HNP - HĐND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐND, thành lập Đoàn giám sát tình hình quản lý, hoạt động của một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo đó, Đoàn giám sát của HĐND TP sẽ do Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố thực hiện giám sát về tình hình quản lý, hoạt động của một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội. HĐND TP đề nghị đoàn giám sát, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện kế hoạch giám sát ban hành kèm theo quyết định, thông báo kêt luận giám sát tới các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan theo quy định, báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND Thành phố và HĐND Thành phố.
 
Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát thực trạng việc thực hiện quản lý nhà nước theo phân cấp về chợ trên địa bàn Thành phố. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của một số chợ trên địa bàn; hoạt động của các Ban Quản lý chợ, các hợp tác xã và doanh nghiệp khai thác và quản lý chợ. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động của các chợ trên địa bàn Thành phố.
 
Đoàn giám sát cũng thực hiện giám sát, đánh giá việc triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của sở Công thương là cơ quan thường trực giúp UBND Thành phố triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ, tham mưu đề xuất Thành phố ban hành các chính sách về đầu tư, khai thác và quản lý chợ; chuyển đổi mô hình chợ. Đánh giá công tác quản lý nhà nước theo phân cấp về chợ trên địa bàn đối với UBND cấp huyện, cấp xã; hoạt động của các Ban Quản lý, hợp tác xã, doanh nghiệp khai thác, quản lý chợ (tổ chức đấu giá để lựa chọn địa điểm kinh doanh tại chợ; quản lý, điều hành hoạt động của chợ; xuất xứ nguồn gốc sản phẩm kinh doanh tại chợ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đầu tư, cải tạo chợ...

Vũ Phong


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật