Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (14:39 11/09/2017)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 40-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).


Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào một số nội dung: Tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam.

Làm rõ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa; khẳng định mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách lớn, nhưng con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại.

Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy khối, trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố xây dựng và triển khai hướng dẫn tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng với chủ đề “Ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" (nội dung theo Đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn) bằng các hình thức lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội trong tháng 10/2017. Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật chủ đề về Cách mạng Tháng Mười Nga.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, Đảng ủy khối các trường Đại học - Cao đẳng phối hợp với các đơn vị tổ chức các diễn đàn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, hội thảo, tọa đàm trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cấp Đoàn; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai công tác tuyên truyền về Cách mạng Tháng Mười Nga.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật