Chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII (19:53 15/07/2017)


HNP - Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII của Thành ủy Hà Nội vừa có kế hoạch tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Về nội dung, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII của Thành ủy yêu cầu việc tổng kết sẽ bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chiến lược cán bộ, chủ yếu là từ khi có Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và những nội dung có liên quan đến công tác cán bộ được nêu trong các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương; các văn bản thể chế hóa của các cấp, các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác cán bộ để chỉ đạo tổng kết.

Đi sâu phân tích, đánh giá đúng thực chất những việc đã làm được, chưa làm được; nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm. Những mô hình, cách làm mới có hiệu quả, những vấn đề mới nảy sinh, những khó khăn cần được tháo gỡ, giải quyết. Phân tích đánh giá sâu về tình trạng vì sao một số nội dung công tác cán bộ được nêu trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương nhưng chậm được thực hiện, hoặc thực hiện không hiệu quả; phải chăng: do nghị quyết thiếu khả thi, thiếu đồng bộ, thiếu cơ chế, thiếu thực tiễn hay do thiếu đôn đốc kiểm tra, giám sát, thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời? hay do vướng mắc, khó làm, ngại đổi mới, ngại va chạm, nể nang, né tránh... Đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng, phát triển đất nước và Thủ đô đến năm 2030.

Việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII được tiến hành ở cấp Thành phố; quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành và tương đương, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; xã, phường, thị trấn. Ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương trực thuộc Thành phố cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch triển khai các công việc tổng kết ở cấp mình; chỉ đạo việc tổng kết ở cấp xã, phường, thị trấn bảo đảm chất lượng, đúng yêu cầu đề ra; xây dựng, hoàn thiện và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Thành phố đúng quy định.

Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ trực tiếp làm việc, khảo sát, dự tổng kết; nghe báo cáo về những kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả; phản ảnh những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị ở một số quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, sở, ban, ngành, xã, phường, thị trấn. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, theo nhiệm vụ được phân công, trực tiếp chỉ đạo việc tổng kết và chuẩn bị các nội dung báo cáo, tập trung đi sâu nghiên cứu, đề xuất những vấn đề mới theo lĩnh vực được phân công, kịp thời bổ sung, đóng góp hoàn thiện báo cáo cấp Thành phố.

Ban Chỉ đạo Thành phố giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết để tổ chức hội thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố, hoàn thiện báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương.

Về thời gian, cấp xã, phường, thị trấn tổng kết xong trong tháng 7/2017. Cấp quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành và tương đương, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổng kết xong và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Thành phố (qua Ban Tổ chức Thành ủy) trong tháng 8/2017. Cấp Thành phố tổng kết xong và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương trong tháng 9,10/2017.


Văn Chiến


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật