Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (19:21 18/04/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến chi bộ, cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung thực hiện cuộc vận động và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quán triệt trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, truyền thống tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đoàn kết, chung tay tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đoàn kết, cùng nhau chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn và kỷ cương xã hội; đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, bảo đảm cơ chế và điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai cuộc vận động, nhất là ở cấp xã và khu dân cư.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị; xác định đây là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, cả nhiệm kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và từng đảng viên.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thống nhất ban hành các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua đối với cuộc vận động trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương kịp thời giải quyết khó khăn, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai cuộc vận động đến các xã, phường, thị trấn và khu dân cư.

Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo xây dựng các nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vả giảm nghèo bền vững; đảm bảo các điều kiện tốt nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường giám sát các nội dung về việc thực hiện cuộc vận động.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố. Đổi mới nội dung và phương thức tuyên tuyền để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động. Phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là các nguồn lực trong cộng đồng, nhân dân; tính chủ động, sáng tạo của cơ quan, đơn vị; vai trò tự quản của cộng đồng; tinh thần tự nguyện, tự giác của người dân, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, gần dân, sát cơ sở; lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ảnh, tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyển các cấp nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư; phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ trong xã hội.

Các Đảng đoàn: Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và ban lãnh đạo các tổ chức thành viên khác thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của từng tổ chức và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật