Hướng dẫn tổng kết về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (17:46 25/02/2017)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) gắn với đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/4/2009, của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố.


Theo đó, nội dung tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và 8 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU về công tác tuyên truyền miệng trên các các mặt (mỗi nhóm vấn đề cần đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan cua hạn chế, yếu kém). Cụ thể, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị của cấp ủy Đảng ở địa phưong, đơn vị với những nội dung: Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các chỉ thị; nhận thức chung về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp ủy Đảng, chính quyền và ngay bản thân của đội ngũ những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Những văn bản của cấp ủy đã ban hành liên quan đến triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng đội ngũ và hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cơ chế, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chế độ phụ cấp trách nhiệm, thù lao của báo cáo viên khi tiến hành hoạt động tuyên truyền miệng; chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ và cung cấp thông tin định hướng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên. Các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cơ sở hạ tầng phục vụ hội nghị báo cáo viên trực tiếp và trực tuyến (hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, máy tính xách tay và các phương tiện khác).

Đánh giá thực trạng hoạt dộng tuyên truyền miệng; việc đổi mới về nội dung, phưong thức hoạt động và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên (có số liệu thống kê và phân tích kết quả thực hiện); những bài học kinh nghiệm, những cách làm mới, sáng tạo được rút ra và áp dụng trong quá trình tổ chức, thực hiện các chỉ thị. 

Cùng với đó, nêu rõ kiến nghị các giai pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, cơ chế, chính sách, các điều kiện bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Kiến nghị về mô hình tổ chức, biên chế và các điều kiện nhằm đảm bảo cho hoạt động báo cáo viên, về chất lượng, nội dung, hình thức các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền miệng...

Đề xuất các giải pháp, đặc biệt chú ý tới khâu đột phá và giải pháp đột phá nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuvên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên (nhất là ở cấp cơ sở) trong thời gian tới.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật