Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Báo Hànộimới (09:19 22/12/2016)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1528-QĐ/TU quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Báo Hànộimới.


Theo đó, Báo Hànộimới là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội; tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân Thủ đô; là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Báo Hànộimới có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tham gia tổng kết thực tiễn, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của thành phố Hà Nội, đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tổ chức, tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; là diễn đàn của nhân dân theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội vững mạnh; Chủ động đấu tranh kiên quyết, sắc bén với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Xây dựng cơ quan báo vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp; Tổ chức sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế báo chí và các hoạt động xã hội, từ thiện phù hợp với quy định của pháp luật, khả năng và năng lực tài chính của Báo Hànộimới. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy Hà Nội giao.

Lãnh đạo cơ quan báo gồm: Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng Biên tập. Báo Hànộimới có 15 phòng, ban và 2 Văn phòng đại diện. Lãnh đạo các phòng, ban và tương đương (đơn vị) gồm trưởng phòng (ban) và không quá 2 phó trưởng phòng (ban).


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật