Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội (09:16 22/12/2016)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1526-QĐ/TU quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội.


Theo đó, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội là cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) và tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong các đơn vị thuộc Khối.

Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội có các nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; lãnh đạo công tác cán bộ; lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội gồm trưởng và không quá 2 cấp phó. Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định. Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội thực hiện sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp. Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội phối hợp, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phát triển, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp.

Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Khối; Được tham gia ý kiến hoặc mời dự các cuộc họp của UBND thành phố bàn về những vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội phối hợp trong lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chấp hành, thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn về phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo, tài nguyên, môi trường, đất đai, dân số, kế hoạch hoá gia đình...; quản lý đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; phối hợp trong công tác xây dựng đảng, trong việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy địa phương có liên quan, trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dường cấp ủy viên... khi có yêu cầu.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật