HNP - Ngày 8/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 01-QĐ/TU, quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU về Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của Thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Kế hoạch số 100-KH/BTGTU truyền thông triển khai xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, ngày 29/6/2016, của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016 - 2020”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1286-CV/BTGTU về đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU của Thành ủy về việc cung cấp thông tin, trả lời báo chí.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948  -11/6/2018).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI ban hành Thông báo số 22-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý I/2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem